The Saigon Cigar Club

whiskies & cigars at Sorae
100% authentic, no exceptions.

  1.  Thẻ của quý khách chỉ có thể được sử dụng tại Sorae và The Saigon Cigar Club. Chủ thẻ có thể phải xuất trình chứng minh thư khi cần thiết.
  2. Vui lòng xuất trình thẻ cho nhân viên khi cần sử dụng humidor và để nhận được những quyền lợi của bạn.
  3. Không áp dụng giảm giá cho những chương trình đã giảm giá hoặc các sự kiện đặc biệt khác (Lễ Noel và Năm mới).
  4. Giảm giá không được áp dụng trong việc mua thẻ thành viên cho người khác.
  5. Điều khoản này có thể được sửa đổi nhưng không thông báo trước.
  1. Your card can only be used by the designated cardholder at Sorae and The Saigon Cigar Club; use is non-transferrable. ID verification may be requested.
  2. Present your card upon arrival for access to your private humidor and applicable discounts and benefits.
  3. Discounts cannot be applied to promotional items, special offers, or holidays (e.g. Christmas and New Year's Eve).
  4. Discount cannot be applied to renewing or buying additional memberships.
  5. Terms and conditions may be amended without notice.